Nieuws

Hoofdlijnen Klimaatakkoord bevestigen noodzaak biomassa voor energietransitie

Zonder biomassa haalt Nederland zijn hernieuwbare energie en CO2-emissie reductie doelen niet. De hoofdlijnen van het Klimaatakkoord presenteren een proces naar een integraal duurzaamheidskader. Dit mag de toepassing van biomassa dat al duurzaam is, niet tegenhouden. Nadere afspraken over de duurzaamheid, cascadering en beschikbaarheid van biomassa, moeten bestaande regelingen erkennen die de duurzaamheid van biomassa al garanderen, en passende regels maken waar dat nodig zou zijn.

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen de herkomst, aard en toepassing van de verschillende biomassa. De meeste bio-energie in Nederland (82%) wordt geproduceerd met behulp van lokaal verkregen biomassa[1]. Dit zijn vooral rest-, snoei- en afvalstromen. Deze rest- en afvalstromen worden in toenemende mate gebruikt voor energieproductie en de duurzaamheid van deze biomassa staat niet ter discussie. Wanneer biomassa wordt geïmporteerd, moet de duurzaamheid ook geborgd zijn. Vaak zijn hiervoor de eisen al bij wet vastgelegd, zowel nationaal (Wet Milieubeheer) als Europees (Hernieuwbare Energie Richtlijn; REDII).

De inzet van biomassa voor energie zal 60 tot 80% moeten groeien om de doelstelling te realiseren van 16% hernieuwbare energie in 2023[2]. De beschikbaarheid van duurzame biomassa moet daarom worden vergroot. Het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord stelde reeds dat “er is overeenstemming over de noodzaak van initiatieven die het aanbod van duurzame biomassa vergroten”[3]. Het Nederlandse biomassa aanbod moet volledig en optimaal benut. Ook moet de biomassa productie in Nederland worden verhoogd[4]. Deze maatregelen dragen tevens bij aan de versterking van de lokale economie en werkgelegenheid. Tussen 2013 en 2017 is de productie in Nederland van biomassa voor energietoepassingen al met 20% toegenomen[5].

Biomassa zorgt ook voor energiezekerheid. Dit is cruciaal voor maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie en voor de economie. Biomassa levert regelbaar vermogen in de productie van elektriciteit om tekorten van wind en zon op te vangen. Om ook echt ‘van het gas af te gaan’ vervangt biomassa vandaag al aardgas voor de constante levering van grootschalige duurzame warmte voor huishoudens en bedrijven en hoge temperatuur warmte voor de (proces) industrie. Andere opties zijn op korte termijn nog niet op commerciële schaal beschikbaar.

Platform Bio-Energie en de Nederlandse Vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers pleiten voor een directe betrokkenheid van de bio-energiesector bij de verdere uitwerking van het Klimaatakkoord.

 

[1] PBE (2018). https://www.platformbioenergie.nl/jaarrapportage

[2] PBL (2017). https://www.pbl.nl/publicaties/nationale-energieverkenning-2017

[3] Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (10 juli 2018).

[4] Ministerie van Economische Zaken (2015). Biomassa 2030 – Strategische visie voor de inzet van biomassa op weg naar 2030.

[5] CBS (2018). https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/45/balans-vaste-biomassa-voor-energie-2013-2017