Beleid

Privacy verklaring

NBKL hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
NBKL verwerkt persoonsgegevens van haar leden, potentiële leden, partners, afnemers van bioketels en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze leden zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en hoe we uw persoonsgegevens verwerken.

Wie is NBKL
Wij zijn de Nederlandse branchevereniging voor bioketelleveranciers. Deze privacyverklaring ziet toe op al onze verwerkingen, ook indien we samen met derden persoonsgegevens verwerken; bijvoorbeeld met onze IT-leverancier.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van onze contactpersonen:

 1. Naam organisatie.
 2. Contactpersoon (voornaam, tussenvoegsel en achternaam).
 3. Adresgegevens (straatnaam en -nummer/postbus, postcode en vestigingsplaats).
 4. Telefoonnummer(s).
 5. E-mailadres(sen).

Van onze leden verwerken wij naast bovenstaande vijf vaste gegevens ook:

 1. Btw-nummer.
 2. Bankgegevens (bankrekeningnummer/IBAN en naam rekeninghouder).
 3. Het merk bioketel dat zij leveren.


Van onze afnemers verwerken wij naast bovenstaande vijf vaste gegevens ook:

 1. Datum van plaatsing bioketel
 2. Merk en type bioketel
 3. Naam van de installateur

 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen
  Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.
 • Ledenadministratie
  In onze ledenadministratie houden we bij welke organisaties lid zijn van NBKL, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om u te kunnen bereiken en deelnamedetails om onze vergaderingen en evenementen zo goed mogelijk te plannen.
 • Controle op plaatsingen van bioketels
  Wij beheren een erkenningsregeling voor installateurs van bioketels. Steekproefsgewijs controleren wij op plaatsingen en daarvoor is het nodig dat wij weten waar de bioketels staan. Wij houden een bestand bij van bioketels die door erkende installateurs zijn geplaatst. Afnemers die een bioketel hebben laten plaatsen, kunnen zich op vrijwillige basis aanmelden voor opname in dit bestand.
 • Belangenbehartiging
  Wij informeren onze contacten en media over voor hun mogelijk interessante ontwikkelingen, wanneer daar aanleiding toe is. U kunt zich bij ons aanmelden voor de nieuwsbrief. Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kunt u zich in iedere mail uitschrijven. In dat geval bewaren wij uw gegevens niet langer.
 • Werving (marketing)
  NBKL groeit met de bio-energie mee. Daarom werven wij nieuwe leden en partners. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactgegevens.
 • Verbetering NBKL-website
  Voor de verbetering van onze website houden wij ook digitale persoonsgegevens bij zoals e-mailadressen en geanonimiseerde IP-adressen. Het gaat bijvoorbeeld klikgedrag op onze website om te analyseren welke pagina’s het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.
 • Open bijeenkomsten
  NBKL kan bijeenkomsten of werkbezoeken organiseren, waarbij wij mensen van buiten ons eigen netwerk uitnodigen. Om goede informatie te verstrekken aan de juiste (groepen) mensen verzamelen we gegevens van bezoekers, zoals de contactpersonen.
  Uw gegevens zijn van u en dat respecteren wij. Wij wisselen ze daarom niet uit met derde partijen en gaan hier vertrouwelijk mee om.


Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via info@nbkl.nl

 • Het recht op dataportabiliteit (overdragen): mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op via info@nbkl.nl
 • Het recht op vergetelheid: u kan de persoonsgegevens die wij van u hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden zoals de belastingplicht die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Het recht op inzage: uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling: heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we die aan.
 • Het recht op beperking van de verwerking: heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering. NBKL doet dit echter niet.
 • Het recht op bezwaar: over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Komen we er niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
Wij hanteren een intern privacyregister, zodat wij weten wie bij welke gegevens kan.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van NBKL: het uitvoeren van onze doelstelling.

Verwerkers

Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn verwerkers. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van NBKL. Soms
zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst.

Links
Op de website van NBKL zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. NBKL is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement
Wij gebruiken geen cookies op de website van NBKL.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring wordt zonodig bijgewerkt. U kunt de laatste versie van deze verklaring raadplegen op https://nbkl.nl/privacy-verklaring


NBKL Privacyverklaring vastgesteld 28-1-2021